[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/l/ - Література

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)
Options Use op-stickers

File: 1568219947.91023-.jpg ( 207.48 KB , 646x840 )

⋮⋮⋮   No. 3521 [Reply]

Дуже цікава стаття Мілана Кундери: https://www.newyorker.com/magazine/2007/01/08/die-weltliteratur

Про літературу малих націй, провінційність великих і малих літератур. Вельми стосується нашої нації і нашої літератури.

Наприклад, меншовартісних лошків, які намагаються записати всяких хахлів типу гоголя до української літератури.

А чужих хороших письменників не треба собі приписувати. Ви краще самі напишіть нашою мовою шось на рівні.
3 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3532

>>3529
Це по-друге.

А по-перше, національна приналежність літератури визначається мовою.

Наприклад, те що в Середньовіччі в нас писали латиною - це все ще латинська література.

⋮⋮⋮   No. 3534

>>3532
> в Середньовіччі в нас писали латиною
це тому що українська мова ще не була створена. Всі козацькі документи написані російською або латиною.

⋮⋮⋮   No. 3537

>>3534
>>3534
Як це так? Українську ж створили ненависники всєво русскава литовці, коли козаків ще й у планах не було.

АРТИКУЛ 1.
****
Всі обивателі Великого Князства Литовського оним правом писаним і од нас даним суджони бути мають.
****
Наперед ми Господар обЂцуем і шлюбуєм під тою ж присегою, которую учинили єсьмо всім обивателем всіх земль того панства нашого Великого Князства Литовського, іж всіх княжат, панов рад духовних і свЂцьких, панов хоруговних, шляхту, мЂста і всіх підданих наших і всіх станів в тім панст†нашім Великім Князст†Литовськім, также і земль Руських Київськеє, Жомоїтськеє, Волинськеє, Підляшськеє і інших земль прислухаючих к тому панству нашому, почонши од вишнього стану аж і до нижнього, тими одними прави писаними од нас даними судити ісправовати.

⋮⋮⋮   No. 3538

>>3537
це переклад 20 ст.

⋮⋮⋮   No. 3539

>>3537
Давайте ліпше почитаєм "Договоры и Постановлεnѧ Правъ и волностεй войсковыхъ мεжи Яснε вεлможнымъ εго милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ новоизбраннымъ Войска Zапорожского гεтманомъ, и мεжи εнεральними особами, полковниками и тымъ жε Войскомъ Zапорожскимъ сполною з обоихъ сторонъ обрадою утвεржεnnыε и при волной εлεкції формалною присягою ωт того жъ Яснε вεлможного гεтмана потверженnые року ωт Рождεства Христова αψί, м[εся]ца априля дня ε."
....
Дивный и нεпостижимый в сүдбахъ своих Б[о]гъ, милосεрдный в долготεрпѣнії, пр[а]вεдный в казни, яко всεгда от початку видимого сεго свѣта на пр[а]вдномъ правосүдія свого мирилѣ, εдны Панства и Nароды возвышаεтъ, другіε за грѣхи и бεззаконія смираεтъ, εдны порабощаεт, другіε свобождаεтъ, εдны возноситъ, другіε низвεргаεтъ, такъ и nародъ валεчный стародавный козацкий, прεждε сεго имεнованый козарскій, пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ, лεчь и самому восточному панству на морѣ и на зεмли страшεнъ былъ такъ далεцε, жε цεсар восточный, хотячи оный сεбѣ вѣчнε примирити, сопряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εст князя козарского.
І це текст початку 18 століття. Зрозуміло, що текст 16 століття буде більше схожим на Слово о Полку Ігоревім, ніж на мову радянських партійних функціонерів, які і клепали такі "стилізації" рукописних документів.


File: 1500411267016-0.png ( 76.34 KB , 373x293 )

⋮⋮⋮   No. 883 [Reply]

Тут безосібному радять літературу за його запитами
152 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3497

>>3496
ти можеш його підписати rsa-ключем. тоді пізніше зможеш підвтердити своє авторство

⋮⋮⋮   No. 3498

Анон у якого ПЕРШИЙ РАЗ тут

https://docs.google.com/document/d/1MHK-LN9GK2lEbyJTHxExmzkqSJxQPT5mHShYd2xVCAY/edit?usp=sharing

Відредагував, як зміг.

⋮⋮⋮   No. 3499

>>3498
гм. поясниш?

⋮⋮⋮   No. 3500

>>3499
Що саме?

⋮⋮⋮   No. 3501

>>3499
>>3500
Настільки незрозуміло написано?


File: 1532335594.524399-.jpg ( 321.94 KB , 843x1280 )

⋮⋮⋮   No. 2617 [Reply]

Саморобних кропивацьких хайку та танка нитка.

Я чарівна черепаха на мотузці,
Що починає тред,
Безглуздий та безмовний.
Але гучний
Посеред пустелі УБК.
13 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3511

File: 1567792448.35347-.jpg ( 34.91 KB , 360x476 )

>>3352
І знов на Кропиві
Безлюдно, як в степу.
Вип'ю я саке.

⋮⋮⋮   No. 3523

File: 1568313643.053947-.jpg ( 16.79 KB , 762x508 )

Сезон черговий
Несе розчарування
Безос самотній

⋮⋮⋮   No. 3524

Не переставайте, якщо це не одна людина пише творіть і далі

⋮⋮⋮   No. 3528

>>3523
Не продовжить Анон
Свої гени в нащадках.
Сил немає на тянок.

⋮⋮⋮   No. 3530

Сяйво місяця
Кида себе у вікно
Крізь простір світу.
Та хитрий анонімус
Повісив цупкі штори


File: 1486815234178-0.jpg ( 49.34 KB , 526x448 )

File: 1486815234178-1.jpg ( 103.37 KB , 600x320 )

⋮⋮⋮   No. 503 [Reply]

Коміксів тред. Хто що читає?

Я, наприклад, нещодавно прочитав "Максим Оса", зараз читаю "Орда", автор обох - українець Ігор Баранько. Планую ще глянути, які є українські комікси.
12 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3409

File: 1558780915.814123-.png ( 318.38 KB , 590x531 )


⋮⋮⋮   No. 3410

File: 1558781737.241486-.jpg ( 40.84 KB , 256x225 )

>>3409
Бебик - не мій авторитет.

⋮⋮⋮   No. 3419

>>3410
Це до
>>3406
> Єдина людина, яка читала комікс "Максим Оса"
> Єдина

⋮⋮⋮   No. 3518

File: 1567888902.005036-.jpg ( 384.18 KB , 659x1000 )

File: 1567888902.005036-2.jpg ( 173.86 KB , 800x1215 )

>>3409
Щось ніхто не згадав про "Серед овець"

⋮⋮⋮   No. 3520

>>3518
Перші дві сподобалися, третя нуднувата.


File: 1486457131965-0.jpeg ( 17.13 KB , 241x370 )

⋮⋮⋮   No. 495 [Reply]

Тред де можна кидати цікаві обкладинки книг. Піздецовий дизайн або просто прикольна назва? Кидай сюди, покажи анону що існує в світі!
41 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3369

File: 1555517089.447511-.jpeg ( 37.65 KB , 200x283 )


⋮⋮⋮   No. 3371

File: 1556025924.249969-.jpg ( 81.27 KB , 398x565 )


⋮⋮⋮   No. 3512

File: 1567796444.038602-.jpg ( 37.07 KB , 333x500 )


⋮⋮⋮   No. 3513

File: 1567798396.15755-.jpg ( 391.93 KB , 1315x2000 )


⋮⋮⋮   No. 3519

File: 1568036142.909343-.jpg ( 72.55 KB , 398x565 )File: 1563450231.743703-.jpg ( 64.04 KB , 500x708 )

⋮⋮⋮   No. 3456 [Reply]

Я завів літературоцентричний блоґ і всіх запрошую: https://blog.bebyk.me

Кидайте лінки на свої блоґи.
20 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3510

File: 1567785265.264244-.jpg ( 1.33 MB , 504x760 )

>>3509
Він захоплений про ізоляцію тільки на початку було. Тримай екземпляр словника у rarjpeg.

⋮⋮⋮   No. 3514

>>3510
Я працюю тільки з Ґуґл драйвом.

⋮⋮⋮   No. 3515

>>3514
Ой вей, який молодець!

⋮⋮⋮   No. 3516

>>3508
Кляті наркомани, навіщо, коли є ukr.net, i.ua і online.ua?

⋮⋮⋮   No. 3517

>>3516
Бо gmail.com


File: 1564248851.735158-.jpg ( 57.21 KB , 564x565 )

⋮⋮⋮   No. 3472 [Reply]

Обломов гірше хробака підора. Прям піздець

⋮⋮⋮   No. 3495

>>3472
і хто то такий?


File: 1475853186749-0.jpg ( 55.83 KB , 400x541 )

⋮⋮⋮   No. 289 [Reply]

Поезії загальна нитка.

Ось спробував тут. Зацініть і допоможіть з пунктуацією першого речення.У Мережі на тебе підписаний
І не в змозі я це скасувати.
То чого ти до мене зі списами?
То чому мене гониш із хати?

Памʼятаєш, як разом мріяли?
Як гуляли колись просто неба?
Як ми кроками місто міряли?
А тепер це тобі не треба.

Як усталити змінної значення,
Прокидаючись щоб серед ночі,
Не будинки Воронежа бачив я —
Твої темно-смарагдові очі?
49 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 3415


⋮⋮⋮   No. 3481

Знову чую російську мову,
мову рідкісної краси...
Прошуміли за вікнами знову
непроглядні брянські ліси.

Обступили темні ялини
полохлива берез юрба.
Їх далеко десь мла поглине,
голуба, голуба, голуба...

Опустити скло непротерте,
все, що бачиш, душею обнять,
і задуматись, і завмерти,
і до самої ночі стоять...

На моє непокрите волосся
опаде легка курява.
Крізь важку вечорову просинь
проступає вогнями Москва.

⋮⋮⋮   No. 3486

Я - прутнесмик! Я прутня смикав часто,
І на яву, і, навіть, увісні.
І я так звик, давить із прутня пасту,
Труси мої у пасті уже всі.

Я смикав все життя - у радості і в горі,
На випускний, у душі і в хліву.
Не знав дівчини я ніколи ні одної,
Не для дівчат ростив я квіточку свою.

Та йде життя. Мені давно за сорок.
І прутень через раз уже стоїть.
Та в голові усе ще підлітковий морок,
До біса все, я хочу ще і ще давить!

Але дави чи не дави - не стане краще,
Та й гірше вже не буть мені ніяк.
Залупу покривають дикі хащі,
Та стискується немічний кулак.

Старий пердун, на бірдах засидівшись,
Пустив життя під насип як вагон.
Не стане краще, і не стане гірше,
Я старий аноніст а не анон.

⋮⋮⋮   No. 3487

>>3486
До глибини душі, брате.

⋮⋮⋮   No. 3488

File: 1566684153.720691-.jpg ( 34.28 KB , 564x374 )

>>3486
Сумнота.


File: 1523197936.280676-.jpg ( 235.05 KB , 800x583 )

⋮⋮⋮   No. 2476 [Reply]

⋮⋮⋮   No. 3454

Дай бог тобі здоров'я!

⋮⋮⋮   No. 3459

>>3454
Дякую, аноне.


File: 1563088706.733514-.jpg ( 61.25 KB , 433x640 )

File: 1563088706.733514-2.jpg ( 6.39 KB , 188x268 )

File: 1563088706.733514-3.jpg ( 19.01 KB , 220x290 )

⋮⋮⋮   No. 106041 [Reply]

Книг тред

Розділ з літературою мертвий. Та й тема достатньо широка для бе. Ділимося книгами на наукові,суспільні,освітні теми,які читали самі або плануємо прочитати.

Без фентезі,фанфіків,наукової фантастики та подібного
5 posts omitted. Click reply to view.

⋮⋮⋮   No. 106047

File: 1563090441.055657-.jpg ( 50.85 KB , 488x680 )

File: 1563090441.055657-2.jpg ( 153.36 KB , 600x847 )

File: 1563090441.055657-3.jpg ( 121.9 KB , 600x838 )


⋮⋮⋮   No. 106061

>>106041
> Розділ з літературою мертвий.
то піднімай тематику, ліл.

⋮⋮⋮   No. 3452

File: 1563188479.742579-.jpg ( 35.01 KB , 453x259 )

>>106061
Кожного ранку я підіймаю тематику, бо хвилююся за майбутнє Кропивача та УБК.

⋮⋮⋮   No. 3453

File: 1563202958.732731-.jpg ( 58.44 KB , 309x450 )


⋮⋮⋮   No. 3455

File: 1563349415.87727-.jpeg ( 59.12 KB , 253x370 )Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] | Catalog

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]