[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1500808461958-0.jpg ( 57.04 KB , 720x560 )

⋮⋮⋮   No. 1639

Нахєр ти видалив мій трід? Запиляй дошку для фільмів і перенеси туди.

⋮⋮⋮   No. 1644

>>1639
> Запиляй дошку для фільмів
https://www.kropyva.ch/c/index.html

⋮⋮⋮   No. 1667

>>1644
Тю, ніколи б не додумався, що саме С. Ти що хранцуз?

⋮⋮⋮   No. 1668

>>1667
cinema[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]