[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]

/bugs/ - Зауваження

Name
Email
Subject
Comment
Файл
Пароль (For file deletion.)

File: 1492437247514-0.png ( 214.16 KB , 583x387 )

⋮⋮⋮   No. 1265

Адміне, хай тобі грець, досить святкувати. Там у /b/ знов якийсь даун набіг.

⋮⋮⋮   No. 1266

>>1265
але ж… паска-ковбаска…[Return] [Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]

[ Кропивач ] [ a / b / bugs / c / f / g / i / k / l / m / p / t / u / ]